Soutěž #saloosbalicek

Celí natěšení jste rozbalovali balíček od Saloos a vykouklo na vás překvapení o soutěži pro naše zákazníky?
Pak jste tady naprosto správně!

Tuto pravidelnou soutěž jsme připravili jako odměnu pro vás za to, že u nás nakupujete.

A jaká jsou pravidla ve stručnosti?

• Vyfoťte, co pěkného jste si od nás objednali, dejte fotku do příspěvku na Instagram, a označte ji hashtagem #saloosbalicek. Ale pozor ať máte veřejný profil, jinak ji neuvidíme.

• Soutěž probíhá kontinuálně, tedy každý měsíc vybereme jednoho zákazníka, kterého odměníme. V každém měsíci se můžete zúčastnit pouze jednou.

Vždy si zkontrolujeme, jestli soutěžící náhodou nemá chuť nás vodit za nos, aby to bylo fér pro všechny.

A ještě potom možná vaši fotku zveřejníme u nás i s vaším nickem, tak se nelekněte.

Šanci na výhru má každý, tak proč to nezkusit, no ne?

A to je celé, nic složitého. Zde ještě také najdete kompletní soutěžní podmínky, které už nejsou tolik zábavné, ale musíme je mít, však to znáte. Držíme palce!


Podmínky soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost M+H, Saloos naturcosmetic s.r.o., se sídlem Brněnská 2430/21b, 678 01 Blansko, IČO: 08430624, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 113672, dále jen „ Pořadatel“.

Organizátorem Soutěže je společnost M+H, Míča a Harašta s.r.o. se sídlem Terronská 580/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČ: 25504053, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 78812, dále jen „ Organizátor“.

Pořadatelem ani Organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Instagram, dále jen „ Instagram“.

Doba a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá od 1. 4. 2020 do odvolání na Instagramovém profilu Organizátora: www.instagram.com/saloos_biokosmetika


Účastníci soutěže

- Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu/trvalé bydliště na území České republiky. Účastník mladší 18 let se může zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Pořadatele ani Organizátora, dále jen „ Účastník“.

- Účastník musí mít pro účast v soutěži zřízen účet na sociální síti Instagram a splňovat pravidla pro používání sítě Instagram uvedených na stránkách Facebooku.

- Pokud se Organizátor domnívá, že Účastník nesplňuje podmínky účasti v Soutěži, či porušuje pravidla Soutěže, je oprávněn Účastníka ze Soutěže vyřadit. Takové rozhodnutí je výhradně na uvážení.

- Organizátora a nezakládá jakékoliv nároky na straně vyřazeného Účastníka. Organizátor není povinen své rozhodnutí o vyřazení vyřazenému Účastníkovi oznamovat ani doručovat.

- Účastník Soutěže může být výhercem pouze pokud řádně splní všechny podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce, dále jen „ Výherce

- Každý Účastník se může Soutěže zúčastnit pouze jednou v každém kole Soutěže.


Pravidla Soutěže

- Soutěžní kolo probíhá každý měsíc, a to do odvolání.

- Do soutěže se může zapojit zákazník, který v daném měsíci vytvoří objednávku na oficiálním e-shopu společnosti www.saloos.cz v jakékoli výši, ve kterém obdrží informační kartu o možnosti zapojit se do Soutěže #saloosbalicek

- Zákazník musí pro zapojení do Soutěže vyfotit objednané zboží a poté umístit tuto fotografii na svůj profil na sociální síti Instagram s označením hashtagu #saloosbalicek, dále jen „ Příspěvek

- Účastník musí mít svůj profil nastaven jako veřejný, aby byl Příspěvek a žádost o zapojení do soutěže dohledatelné pomocí vyhledávače a hashtagu #saloosbalicek

- Výherce soutěže se losuje vždy nejpozději v první polovině následujícího měsíce po skončení daného kola soutěže.


Výhry

- V každém měsíci je pouze jedna hlavní výhra.

- Výhra v Soutěži je balíček produktů značky Saloos naturcosmetic, které vybere Organizátor po vylosování Výherce.

- Výherce jednotlivých kol bude zveřejněn u Příspěvku na Instagramu Pořadatele.

- Výherce musí kontaktovat Pořadatele nejpozději do 7 pracovních dnů od vyhlášení Výherce v Příspěvku na Instagramu Organizátora prostřednictvím Direct zprávy na Instagramu.

- Aby mohl Výherce obdržet Výhru, musí Organizátorovi doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo nebo e-mail). Pokud Výherce tyto údaje Organizátorovi nesdělí výhra propadá Organizátorovi.

- Výhra bude Výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od ukončení kola Soutěže na domluvenou adresu.

- Výherce se může Soutěže zúčastnit v každém kole Soutěže.


Ochrana osobních údajů

Vstupem do Soutěže vyjadřuje Účastník souhlas s pravidly Soutěže. Účastník poskytuje vstupem do Soutěže Pořadateli a/nebo Organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený Příspěvek ke všem způsobům užití uvedených v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě v souvislosti se Soutěží nebo k jiným marketingovým účelům Organizátora a/nebo Pořadatele soutěže. Soutěžící se zavazuje odškodnit Pořadatele nebo Organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s všeobecnými pravidly sítě Instagram.

Účastí v Soutěži projevuje dále Účastník svůj souhlas s tím, že Pořadatel i Organizátor jsou oprávněni pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy Výherců Soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy a uveřejňovat jméno a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se Výherců nebo jejich projevů osobní povahy ve sdělovacích prostředcích, na Internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostřednictvím Pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.


Vstupem do Soutěže soutěžící

- Souhlasí, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli a organizátorovi k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu, nejvýše však na 5 let.

- Potvrzuje, že byl Pořadatelem i Organizátorem coby správci osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo k přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník soutěže bere na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat.


Závěrečná ustanovení

- Pořadatel ani Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení bez předchozího oznámení.

- Výhry v Soutěži nejsou soudně vymahatelné, na Výhru nevzniká právní nárok a není možno místo ní požadovat jiné plnění.

- Pořadatel i Organizátor si vyhrazují právo úprav pravidel Soutěže, a to včetně Soutěž kdykoli bez náhrady zrušit. V případě změny pravidel Soutěže vyhlásí tyto změny Pořadatel na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné, účinné a úplné podmínky.

Tyto podmínky Soutěže jsou platné a účinné od 1. 4. 2020
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info